1- ויחי

ידידים החשובים והמתוקים!
כולכם יודעים שיש שני משיחים, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, וצריכים אנו שניהם. הם עובדים את הקב״ה בדרכם. יוסף הצדיק עשה רק טוב בחייו, וזה מצוי גם בכולנו, יש מעשים שהם בקדושת יוסף, מעשים טובים שלא נכשלים בהם כלל, אבל יש גם את מדריגת יהודה שעבר כל כך הרבה מכשולים והיתה לו את גבורת הארי לקום ולהתחיל מחדש בשמחה ה'בית יעקב' אומר: יוסף, היה יותר גדול מיהודה, ומתי נתעלה יהודה עליו? רק אחר מכירת יוסף, שעם כל מה שעשה לא נתייאש ולא נפל בעצבות, רק קם והתחיל מחדש שוב בשמחה, וזה אשר אמר לו יעקב אבינו ״מטרף בני עלית״ דהיינו נתעלית למעלה מכל אחיך בגבורתך ובעזות דקדושה, ובזכות החיזוק בשמחה בעבודת השם נזכה בקרוב לביאת גואלנו משיח בן דוד אמן.
בפרשתנו אפשר ללמוד על מידותיהם הנעלות של בני יוסף יעקב אבינו הקדים את אפרים למנשה אחיו הגדול והבכור כאשר ברך אותם מנשה אינו מתקנא באחיו אפרים ואינו מתרעם, הם עומדים שם באהבה ואחדות, ולא עוד גם אפרים הצעיר שנתכבד כאן כל כך,

לא נתגאה על אחיו מנשה ויעקב אבינו התפלא לראות את האהבה השרויה ביניהם ובמדותיהם הטובות והישרות.
אפרים ומנשה הם התיקון הגדול של קין והבל האחים שלא היתה ביניהם אחדות ואהבה, הוא מנשה ואפרים, כי למנשה הייתה סיבה גדולה לשנוא את אחיו אפרים כיון שנתקטן על ידו, ועם כל זה שרוי ביניהם אהבה עזה ושלום באחדות, זה הוא התיקון הגדול של כל הגלות שאנחנו נמצאים עתה שגלינו מארצינו מחמת שנאת חינם, צריכים אנו לדעת לתקן את זה ע״י אהבת חינם, דהיינו לא שאני אוהב את חבירי מחמת איזה סיבה, רק אדרבה אפילו אם יש לי כל הסיבות להיפך שלא לאהוב, צריכים להתגבר ולהיות באחדות עם כל ישראל.
לכן יעקב אבינו ״שכל את ידיו״ בחכמה כדי לקיים את השלום שביניהם לדורות עולם, "בך יברך ישראל" דייקא, ולא 'בכם' לשון רבים, כי הוא חידש כאן כי אין עצה אחרת בפרט בגלות במצרים רק להיות באחדות כאחד. לכן מברכים את הבנים בליל שבת שלום ומבורך בזו הברכה, כי הרגע של שלום שהיה ביניהם אז קיימת לעולם.
יהי רצון שבזכות זה יתגלה כבוד שמו יתברך ואחדותו עלינו ועל כל העולם כולו במהרה בימנו אמן!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>