3- אמור

אחי בני ישראל היקרים, השם יאריך ימיכם!
הנה יש שני פתחים שהשי״ת פותח לנו: הגמרא אומרת (שבת קד.) "הבא ליטמא פותחים לו, הבא ליטהר מסייעים אותו" – כשאדם בא לעשות ח״ו דבר שאינו טוב, השי"ת פותח לו שער. ולכאורה זה פלא, למה שהשי״ת יפתח לו? שיוכל לחטוא?
העניין הוא, שרגע לפני שאדם הולך לעשות דבר שאינו טהור, השי״ת פותח לו את כל השערים בשמים כדי שיראה, כמה יפה זה נראה כשהוא עושה דבר טוב. השי״ת שואל את האדם ״אתה יודע למה אתה רוצה לחטוא? ועונה ה' יתברך הסיבה כנראה בגלל שאני לא לימדתי אותך איך לעשות טוב״, לכן רגע לפני שאדם הולך לעשות דבר לא טוב ״פותחין לו״ את כל השערים של מעלה, כדי שיטעם האדם כמה טוב הוא לעשות דברים טובים, ולצערינו האדם רק מעלים את עיניו מראות.
האיזשביצר הקדוש אומר: כל מה שאדם עושה מכריזים עליו בשמים. איך יכולים להכריז על דבר לא טוב בשמים? הלא למעלה הכל טוב?! העניין הוא, שמכריזים שהאדם הזה מחדש דרך חדשה בעבודת השם. כאשר אדם עושה תשובה הוא יוצר דרך חדשה בעבודת ה', כמו שכתוב "חדש ימינו כקדם" (איכה ה').
המגיד הגדול ממעזריטש אמר כי בתוך כל עבירה כבר טמונה התשובה שלה, כמו שמן הזית שהוא טמון בזית עצמו. זה פירושה של המשך הגמרא – "בא ליטהר מסייעין אותו", ולא כתוב "פותחין לו" – כי 'פתח התשובה' נעשה כבר לפני עשיית העבירה, ועכשיו רק מסייעים לו שיוכל לבוא ולעשות תשובה מיד.
אהרן הכהן לימד אותנו את הפנימיות של כל דבר. בעשיית העגל הראה לנו כי לא רק שהשי״ת פתח לנו שער ולא נכנסנו לתוכו, אלא, אדרבה כבר היינו שם במציאות, ובזמן עשיית העגל יצאנו מהשער הקדוש שהיינו בו.
ובגמרא כתוב (עבודה זרה ד:): "לא היו ישראל ראויים לאותו מעשה, רק להורות תשובה לרבים" – הסיבה שבגללה סובב השי"ת שישראל יחטאו היא כדי להראות לכולם שאפשר לחזור בתשובה. למדנו מארוע זה שאפילו אם כלל ישראל חטא ועשו עגל, עדיין יכולים הם לשוב להשי״ת. הרי אמרנו כי לפני עשייתו כבר היינו במצב של תשובה. זה מה שכתוב בפרשתנו "אמֶֹר אל הכהנים… לנפש לא יטמא בעמיו".
הכהן קדוש וגדול מאד, כדי שיזכה לפתיחת כל השערים, לבחינת חוזר בתשובה הוא לא צריך כלל את מושג העבירה, הכהן הגדול יכול להיכנס לכל השערים הקדושים בלי תנאים של חוזר בתשובה. לכן הכהנים הם השלוחים של ה', לכבס ולטהר נפש האדם הבא לשוב ולהביא קרבן במשכן. שנזכה כולנו להיות כהנים לד׳ כל הזמן ולא ניגע בעבירה.
חברים יקרים, דעו עומקן של דברים, למה באמת, לפעמים, אני לא מצליח להכניס אורחים כראוי? הסיבה היא מפני שאני יכול להזמינם, רק לביתי שלי. דהיינו, אפילו בביתי שלי אני באמת צריך להרגיש שזה ביתי, ולהיות באמת שם, כדי שאוכל להזמין אחרים. לכן בליל שבת אנחנו מזמינים אורחים, כי אם בכל השבוע אני בגלות, הלא בשבת כולנו יוצאים מהגלות, וכולנו בבית שלנו באמת, ואז אפשר להזמין אורחים כראוי.
מה היא פירושה של "גלות"? אני לא נמצא כולי במקום שאני נמצא בו, אני אוהב מישהו אבל לא עד הסוף, אני לא מתחבר באמת למקום שאני נמצא בו, זאת נקראת גלות. מה שקרה בגלות, ה' כסה והסתיר ולא התגלה באור הכי בהיר בעולם.
יש מי שרוצה לתת בכל הלב מתנה לחברו, אבל חברו המקבל לוקח רק חצי,כיצד הוא מרגיש? הלא הוא כ"כ רוצה ליתן אם כן למה החבר לא לוקח הכל כמו שהוא?
זה היה סיפורו של ר' חנינא בן דוסא, שלא היה לו מה לאכול, התפלל וירדה משמים רגל של שולחן זהב. כשהבין ר' חנינא שזה נגרע משולחנו בגן עדן התפלל להשי"ת ולקחוהו בחזרה לשמים. על זה שואל 'מי השילוח', לכאורה כולנו יודעים שהקב"ה רק נותן בכל עת ואינו מקבל, איך קיבל את הרגל בחזרה? ומגלה לנו האיזשביצר הקדוש שהסיבה שהקב"ה אינו מקבל בחזרה שום דבר ממה שנתן כבר, כיון שהמקבל בזה העולם לא יודע איך לקבל, ומיד כשמקבלו משתנה הדבר וכבר הורד מקדושתו; אבל ר' חנינא בן דוסא הצדיק האלוקי, באמת ידע את הסוד איך לקבל מבלי להוסיף ולגרוע, ורק כמו שידע שהקב"ה רוצה ,כך קיבל, לכן המתנה עמדה בקדושתה הראשונה ויכלה לחזור למקורה העליון.
המתנה שקיבלנו מהשי"ת את שבת הקודש, כשכולנו יודעים את הסוד איך לקבלה באמת בלי להוסיף או לגרוע כמו שכתוב-"שבת הוא לה' בכל מושבותיכם", אז אנחנו ממלאים את הבית שלנו באור גדול מזמינים אורחים ועושים חסד עם כל ישראל.

נוסיף עוד תורה עמוקה לכבוד ל"ג בעומר שנחגוג במוצאי שבת: הרב הקדוש רבי הערש מרימנוב אומר: המילה 'להזהיר' היא מלשון 'זוהר', שצריכים למסור את התורה לדור החדש ע״י אור המאיר באהבה בלי כפיה, שזו תורת ר׳ שמעון בר יוחאי שגילה בספר הזוהר, המאיר בתוך עמקי לבבינו ומאיר את פנינו עד עולם.
וביום הקדוש ל״ג בעומר מוסר לנו השי״ת את עמקי סודות התורה, וסוד הוא הממלא את הלב בגעגועים ועמקות. ר׳ צדוק הכהן אומר איך אתה יודע אם חבר אוהב אותך? אם הוא מוסר לך את סודותיו. כן היום התורה מוסרת לנו את כל סודותיה ואנחנו מגלים לה את סודותינו, וזו ההקדמה לקבלת התורה ולביאת המשיח שיתגלה בקרוב בימינו אמן.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>