4- שלח לך

1.
כולנו חיים בשתי מדריגות, באחת רק אני והעולם, והשנייה רק אני והשי״ת בלי העולם, וכן בחברים אני יכול להיות חבר לאחד בתוך העולם, או להיות כ״כ קרוב לו שכל העולם אינו קיים כלל ביננו, והיינו זה מראה שהידידות יותר עמוקה. ואיך יודעים אם אני קרוב לחבר שלי באמת? השאלה האם אתה יודע שיש עוד עולם כשאתה מדבר אתו, אם העולם עוד נמצא בדעתך, יכול להיות שאתה חבר שלו, אבל שכשאתה אתו ביחד וכל העולם עומד זה קשר יותר עמוק. והבעש״ט הקדוש אומר שכן הוא בתפלה, כשאנו מתחילים להתפלל, אני נמצא עם השי״ת בתוך העולם, בהמשך התפילה שהיא יותר מעומק הנשמה, פתאום יש רק אותי ואת השי״ת, ואם אני מתפלל יותר עמוק גם אני לא נמצא בכלל יש רק את השי״ת האחד יחיד ומיוחד. ודבר פשוט כי כל העולם הזה שכשאני יודע מי בראה ואני מתבונן בנפלאותיו יתברך אז אין בין העולם מחיצה לאבינו שבשמים, וחנוכה זה מה שרצו היוונים בחכמה חיצונית שלהם לומר שיש רק עולם בלי מנהיג, זה 'החכמה החיצוניות' של היונים, כל מה שאתה רואה בלי שום עומק ואין שום סודות בעולם, אבל החשמונאים הדליקו נרות חנוכה לומר כי העולם הרבה יותר עמוק ממה שאנחנו רואים, וכל העולם לא יוכל לבוא ולהפסיק בינינו להשי״ת, כמו אברהם אבינו שהתבונן בהעולם וראה שיש בורא עולם, ע״י שהתעניין לראות אפילו מה שלא יכולים לראות, בזה ראה שיש יותר ויותר עומק והשי״ת מנהיג עולמו אשר ברא. וכן ארץ ישראל תלוי בהסתכלות העיניים איך שרואים אותה, כי ברש״י הראשון בתורה כתוב- 'ומה טעם פתח בבראשית, משום- 'כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים' שאם יאמרו אומות העולם לישראל ליסטים אתם, שכבשתם ארצות שבעה גוים הם אומרים להם כל הארץ של הקב״ה היא הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו', והרבי מאלכסנדר בספרו הקדוש עקידת יצחק אומר, 'לאשר ישר בעיניו' היינו למי שתיקן את עיניו, מי שרואה אך טוב יוכל לראות בטוב ירושלים. והתיקון שלנו לתקן את חטא המרגלים זה, כי כל החיסרון שלהם היה שלא ראו את החלק של ארץ ישראל שאינו נראה לעיניים, הם חשבו שכל מה שרואים זה הוא, ולא יותר, אין עומק בארץ והכל רק חיצוני, וזה מרומז במה שאמרו 'ויהיו בעינינו כחגבים', היינו העיניים שלהם היו כל כך מצומצמות כמו עיניו של חגב הקטנים, אבל יהושע וכלב הצדיקים היה עיניים מתוקנות, הם ראו את העומק שבארץ ישראל, גם בחלק שלא רואים, הם הסתכלו עליו כמו על נרות חנוכה, לכן דברו טוב עליה, והשי״ת ברוב רחמיו מקדים רפואה למכה ובכל שנה הקדים פרשת- 'בהעלותך את הנרות' וברמב״ן כתוב שזה מרמז לנרות חנוכה, יכולים אנו לתקן את עינינו שנראה רק טוב לפרשת שלח. ויה״ר שבימינו אלה גם נזכה לתיקון עינינו, לראות אך טוב אחד על השני, על כל ישראל ממש, כמו שהרב אלימלך אמר בתפלתו שנראה כל אחד את מעלת חברנו ולא חסרונם, ובזה נזכה מיד שנחזור לארץ ישראל הקדושה שעיני ה׳ אלוקיך בה, בביאת הגואל צדק בבניית ירושלים עיה״ק ובית המקדש בב״א!
2.
ידידים חביבים, כולכם יודעים קדושתה של ארץ ישראל.
על ארץ ישראל נאמר: "כי ה' אלקיך מביאך אל ארץ טובה ארץ נחלי מים עינת ותהמת יצאים בבקעה ובהר…"(דברים ח',ז') ובני ישראל, מקושרים לארץ ישראל, שהיא טובה והיא משרש נשמתנו , ולכן יכולים הם להיות בא"י הקדושה והטובה ולראות שזה הגילוי הכי גדול אחרת, לא היו יכולים להיות שם.
המרגלים סיפרו רע על הארץ ולכן העם בכו-"וַיִּבְכּוּ הָעָם, בַּלַּיְלָה הַהוּא". הבכי בא מכוחה של לאה אמנו שהבכי שלה נחקק בעם ישראל לדורות כדכתיב "ועיני לאה רכות". בכייתה הייתה כדי שלא נראה שום רע אחד על השני ולא על שום דבר שהשי"ת אומר שטוב הוא. כשאמר משה רבנו "שמעו נא המורים" נגזרה הגזירה שלא יוכל להיכנס לארץ ישראל. וזאת משום שאם רואים דבר לא טוב על ארץ ישראל לא יכולים להיכנס אליה. בגלל שהמרגלים דברו כך על הארץ הטובה, נענשו בחומרה ולא נכנסו לארץ בעקבות מעשה משה רבנו במי מרה.
כדי לראות את ארץ ישראל בעומק העמקות, צריכים גם לראות את כל העולם בעומק. בני ישראל רוצים דבר כל כך משובח, דבר טוב בשלימות , לא עניין של רע וטוב רק שואפים להיות מקושרים לעניין שכולו טוב ממש. רואים אנו היום תשוקה גדולה לזה.
באמת מפליא איך המרגלים דברו על ארץ הקודש, שחבבה הקב״ה ונתנה לאברהם אבינו, רק הם ראו בנביעה, נהרות של דם יוצאים משם ושוטפים את העולם.
הם ראו שני חורבנות בית המקדש, גלות של ספרד, וראו את ששת המיליונים שעלו למרום על קידוש שמו יתברך, ובנוסף את כל הצרות שעברו ישראל עד ביאת המשיח.
אמרו המרגלים ״למה צריכים אנו כל זה״, אנחנו נשארים במדבר. רק, שהם לא הבינו, שכל נהרות הדם, היו רק בגללם, מפני שדברו לא טוב על הארץ הקדושה, ולא הבינו שאם היה חוזרים לומר טוב עליה, הין מתהפכים כל הנהרות למים של ששון ושמחה.
כן, לפעמים מסתכלים אנו על זולתנו ורואים חסרונות, ושוכחים, שמה שטמון אצלנו רואים אנו אצל זולתנו. בזכות שנראה יותר מעלות חברנו ונהיה טובים יותר נתקן כל עניין המרגלים, ונזכה בעז"ה ל״ועינינו תראינה מלכותך״ בביאת גואל צדק במהרה בימנו.
****
אם אין והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ – ירידה לצורך עלייה הנה משה רבינו ראה בנביאה כי יכול לצאת דברים קשים בשליחות זו, אם יבואו ולא ידברו טוב על ארץ ישראל, לכן הקדים בדברים אלו לחזק לב בני ישראל שלא יפלו בדעתם בכל מצב, ולהמשיך לעבוד את השי"ת בשמחה בכל עת, כי אנו למדים מפרי הארץ שגדל מתוך זרעים שנותנים באדמה, ואינו יוצא לפרי עד שנרקב ונעשה כאין ממש, נמצא כי בשעת שהאדם במצב זה ידע כי עוד מעט יצא לאור גדול ויוציא פירות לתפארה, ולכן כל היסורים שעברו בסדר במדבר הכל ממש לזכות שיכניסו לארץ ישראל הנקנית ביסורים, ומיד שיתבונן האדם בזה יתמלא בשמחה ויראה שאין שום צער כלל, זה "אם אין" במצב של יאוש גמור של 'אין', "והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ" תלמדו מהזרעים שכל מה שהשי"ת עושה הוא אך טוב.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>