4- חקת

רק לד׳ לבדו, שנזכה לעבוד את ה' בכל לבבנו ובכל נפשנו בהתחברות גמורה בלי שום מפריע!!!
כל יהודי ברגע שהוא מגיע לארץ ישראל, יכול להרגיש את השכינה הקדושה היושבת בארץ ישראל ואיך שהיא מחכה לכל יהודי, ואין שום ספק כי כל יהודי שיושב בארץ ישראל, נשמתו מרגישה שנעלית ברום המעלה, ואפילו מי שמגיע עשרים פעמים, יכול בכל פעם להרגיש קדושה יתירה, ומרגיש את ההבדל בין שאר הארצות לארץ ישראל. אתם יודעים מה מיוחדת בארץ ישראל? הדרך שהשי״ת מסתכל עלינו בארץ הקודש, הוא מסתכל עלינו בצורה מיוחדת כאילו אנחנו ממש חלק ממנו, 'כי עין ד׳ אלקיך בה מרשית השנה עד אחרית השנה', מהראשית של כלל ישראל עד אחרית היהודים הקדושים, כולם חשובים וספונים בעיני ד׳, ומי יודע איזה יהודי יותר קרוב לה', אולי היהודי שנראה לך הכי מלוכלך ומסכן הוא הכי קדוש- 'כי קרוב ד׳ לנשברי לב'. ופרעה אמר למשה, 'לכו נא גברים ועבדו את ד׳', ולמה אתם צריכים לטף ונשים? ועל זה השיב משה רבינו, 'בנערנו ובזקננו נלך'- כולנו הולכים, למה? כי האופן שאנו נכנסים לארץ ישראל, הוא באופן כללי ביותר דהיינו את כולם ממש, אנחנו לא נשאיר במצרים אף אחד, כי ארץ ישראל כל כך קדושה, שצריכים להיכנס כל כלל ישראל ביחד בלי להשאיר אף אחד במצרים. כן יהיה בביאת הגואל במהרה, שהקב״ה יקבץ אתנו מארבע כנפות, 'ולא ידח ממנו נדח', כל אחד מעם ישראל יחזור הביתה, אפילו מי שחושב את עצמו ל״כנף בגד״ בקצה העולם, כולנו ביחד נלך לארץ הקודש.
כולכם יודעים, למה המקוה מטהר כל כך, כי במקווה צריכים להכניס כל גופו ביחד, ואם אפילו שערה אחד יוצאת מן המים לא עלתה לו הטבילה, נמצא כי כל כלו צריך להיות בפנים, זהו סוד הטהרה, וכן יש מדרש נפלא, כי לכן ארץ ישראל מוקפת בימים מכל צד, להורות שלפני שנכנסים לארץ ישראל צריכים לטבול בקדושה וטהרה, ולפי מה שאמרנו, הקשר בין ארץ ישראל למקוה מים שמטהרת ,הם ממש אחד, כמו במקווה שצריכים להכניס כל גופו, כן בארץ ישראל צריך להיות בשלימות עם כלל ישראל בכלל. ועכשיו נבוא להבין בעז״ה, העניין של פרה אדומה, שבפרשתנו התנאי שהפרה צריכה להיות תמימה(-שלא עשו בה שום עול), ואם יש שני שערות שחורות אינה כשירה ואינה מטהרת, כי השי״ת מרמז לנו שסוד הטהרה היא ע״י השלימות, ע"י שהאדם יקח מוסר לעצמו לעבוד ממש בכל כוחו וליבו בהתחברות גמורה עם עומק נשמתו לתורה ועבודת ה'.
ובזה מיושבת הקושיה למה כתוב בתורה- 'זאת חקת התורה' ולא כתוב-'זאת חקת הפרה', כי זה כלל יסוד של כל התורה כולה. בגלל שזה העיקר של קיום המצות ולימוד תורה, היצר הרע מתגבר כל כך הרבה ונותן הרבה מניעות שנעשה הכל רק מבחוץ ולא בפנימיות ושלמות, ובפרט בימינו אנו יכולים ללמוד לעצמנו מכל הכלים והמכשירים הנקשרים ללבנו, כי ממנו ניקח לעבוד את ד׳, שהאדם רואה כשמדבר בטלפון שוכח מהכול, ק״ו כשמדבר אל מלכינו מלך מלכי המלכים איך לא יסגור את כל המכשירים שלא יפסיקהו בתפלה ובתורה, ועל זה כתוב בתורה- 'בכל לבבך' שיעשה בכל הלב בשלימות ולא רק משפה ולחוץ, ועוד אפשר להתחזק מרבותינו שהיו שוהים שעה אחת לפני התפלה להסיר כל המחשבות והטרדות, אנחנו שאיננו זוכים השעה אחת קודם, הלוואי שהשעה שאנחנו מתפללים נזכה שיהיה בשלימות

2.רש״י הקדוש אומר שהטעם למה שלח השי״ת נחשים, כיון שעם ישראל הוציא דיבה על המן, והנחש נענש על כך שהוציא דיבה, ועוד שהנחש טועם בכל דבר טעם עפר, והם דיברו על המן שהיו לה כל הטעמים, כאילו הוא עפר.
ובאמת שני הפירושים מתאחדים יפה, כי עומק העניין הוא, כשאחד מדבר רע על השני, אז ממילא הוא רואה בכל דבר רק רע, ואז הוא טועם בכל החיים שלו טעם מר ״טעם עפר״, אבל אשרי מי שזוכה בעולם הזה לראות רק טוב ומעלת חברו, ואז הוא טועם ״טעם מן״ בחיים שלו, וזה מרומז בפסוק "זאת חוקת התורה אשר צוה ה׳ לאמר", לדבר דברים מה שהשי״ת רוצה שנדבר אפילו בלי שאנחנו מבינים.
כמו שר' שלמה היה נוהג לומר תמיד- רבי נחמן מברסלב אומר: " אם אתה עצוב בגלל משהו, בטח אתה מאה אחוז צודק. אבל למה לא להיות שמח על הדברים שכבר יש לך? למה אתה כל כך עצוב? בגלל שיש משהו חסר בחיים, אבל אתה חי, בא נתחיל מכאן. רק בגלל שאתה חי כדאי לרקוד משמחה במשך שבוע ימים."
****
הקדושת לוי הצדיק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זיעוכי"א מגלה לנו את סוד החינוך בפרט בדור שלנו כי כל העניין שמשה רבינו הכה את הסלע בא כיון שבא לכלל כעס על בני ישראל באמרו "שמעו נא המורים", וכשמוכיחים ומחנכים בכעס באים לידי הכאה וזה חסרון באמונה.

אולם רצון הקב"ה להעלות את בני ישראל וללמדם בשמחה- איך שיש לו יתברך כל כך הרבה נחת רוח מכל דבר טוב שאנו עושים, ועל ידי זה אנו עובדים אותו ברצון טוב מבחירה שלנו, ובלב מלא שמחה, בשביל לזכות להיכנס לארץ ישראל ולגאולה השלימה זהו דרך האמת.
שבת הוא שלימת הדעת כמו שרמוז בפסוק- "לדעת כי אני ד׳ מקדישכם" וכך רבי נחמן אומר: "וְכֵן הַדַּעַת וְהַתּוֹרָה, כָּל שְׁלֵמוּתָם הוּא רַק עַל- יְדֵי שַׁבָּת"(אוצר היראה).
ופרה זה ההפך של הדעת כמו שדורש במדרש את הפסוק-"אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני"(קהלת) שאי אפשר להשיגה, שאנחנו לא יודעים את הטעם למה דווקא פרה מטהרת.
גם שבת וגם פרה ניתנו ביחד במרה, להורות כי גם אחרי כל מה שלומדים ויודעים בתורה ובדעת, התכלית הוא ההכנעה שיודעים שלא יודעים, כיון שהקב״ה והתורה וישראל חד המה, והלא אי אפשר להשיג הבורא כל עולמים ב״ה, כן אי אפשר להשיג שרשי התורה התמימה, ואי אפשר להשיג גודל קדושת כל איש ישראל.
ויהיה רצון שנזכה שעל ידי אהבת ד׳ והתורה וישראל יהיה נמשך פרה אדומה תמימה, שלא יהא שום חסרון בשום אבר מישראל, אשר אין בו מום, שלא יהיה שום חסרון בצרכי עם ישראל, אשר לא עלה עליהם עול, היינו עול מלכות ופירוש אחר שיהיה חירות ממלאך המות ושיעבוד מלכיות, בביאת גואל צדק במהרה בימנו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>